Handelsbetingelser

BETALINGSBETINGELSER OG AFTALEVILKÅR

TeeBox A/S
CVR. 41373989
Roholmsvej 8, 2620 Albertslund

BETALINGSBETINGELSER NÅR DU ANVENDER GOLFBOX

Vi anvender Golfbox’s booking- og betalingsmodul til vores timebooking i TeeBox.

Bemærk venligst nedenstående betalingsbetingelser:

 • Ved booking betaler du timepris baseret på om du har et årskort, herunder hvilket, jf.

  prisskemaet på vores prisside. Pengene trækkes øjeblikkeligt.

 • Der kan kun betales med Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard Debet,

  Maestro.

 • Du kan maksimalt have 4 bookinger registreret på én gang og højst to uger ud i fremtiden. Èn time er svarende til én booking.

 • Er der ændringer i bookingen eller ønskes bookingen annulleret, så skal der rettes henvendelse senest 24 timer før bookingen via mail til info@teebox.dk, husk at oplyse navn, klub, registrerings- og kontonummer samt den dag/tid du ønsker ændret. Herefter vil den ansvarlige slette bookingen, og derefter vil pengene blive refunderet til din konto minus 25% i administrationsgebyr. Det er ikke muligt at få refunderet pengene, såfremt at man ikke overholder tidsfristen på 24 timer før bookingen.

  BETALINGSBETINGELSER NÅR DU KØBER ÅRSKORT

  Vi anvender GroupCare’s tilmelding- og betalingsmodul til vores TeeBox-årskort.

  Bemærk venligst nedenstående betalingsbetingelser:

 • Ved tilmelding til TeeBox-årskort er det muligt at vælge imellem to forskellige årskort,

  jf. vores prisside. Du skal her vælge det årskort, der passer til den kategori du tilhører.

 • Ved betaling af årskort er det muligt at vælge i mellem to forskellige betalingsformer. Du kan vælge i mellem: helårlig og månedlig.

Helårlig: Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved valg af betalingsformen helårlig. Den årlige årskortpris trækkes ved tilmelding af betalingsformen og frameldes årskortet ikke inden udløb, fornyes årskortet automatisk og beløbet bliver ligeledes opkrævet automatisk efter endt periode. Du vil senest 2 uger inden udløb af årskortet modtage en mail, hvori du gøres opmærksom på ovenstående, og at du aktivt skal framelde dig. Det er ikke muligt at annullere købet eller få refunderet pengene. Bindingsperioden er på minimum 1 år.

Månedlig: Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding af betalingsformen. En tolvtedel af den årlige årskortpris trækkes ved tilmelding af betalingsformen månedsbetaling. Herefter betales der månedsvis én måned af gangen. Frameldes årskortet ikke inden udløb, fornyes årskortet automatisk og beløbet bliver ligeledes opkrævet automatisk efter endt periode. Du vil senest 2 uger inden udløb af årskortet modtage en mail, hvori du gøres opmærksom på ovenstående, og at du aktivt skal framelde dig. Det er ikke muligt at annulleret købet eller få refunderet pengene. Bindingsperioden er på minimum 1 år.

 • Ved tilmelding og betaling godkender årskortholder at TeeBox må videresende deres personlige oplysninger til tredjepart, herunder Golfbox og GroupCare samt at TeeBox må sende årskortholder løbende nyhedsbreve via. Mail.

 • Årskortholderen er forpligtet til at sikre at deres personlige- og betalingsoplysninger er korrekte og bliver opdateret såfremt at der sker ændringer. Dette sker via. Selvbetjeningsplatformen her.

 • Det er ikke muligt at skifte betalingsform før at bindingsperioden er slut.

 • Der kan kun betales med Dankort, VISA/VISA Electron/VPay, MasterCard/Maestro,

  JCB, Diners/Discover.

  GENERELLE ÅRSKORTSBETINGELSER

  Betingelserne er gældende for alle indehavere af TeeBox’ årskort, og er gældende fra 1. juli 2020.

  § 1 GENERELT

  Følgende betingelser er gældende for dit årskort i TeeBox pr. 1. juli 2020. Alle priser og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

  Dit årskort i TeeBox er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit årskort annulleres dette uden refundering og det udløser samtidig en karantæne på 3 måneder. For at kunne identificere dig som årskortholder opbevares dine personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger,

som du har givet ved købets indgåelse, skal du straks meddele dette til TeeBox eller ændre dette under vores selvbetjening ved at trykke på dette link. Du er som årskortholder ansvarlig for, at TeeBox til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et årskort i TeeBox accepterer du, ud over indeværende årskortbetingelser, også TeeBox’ ordensregler og TeeBox gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine årskortbetingelser pr. e- mail.

§ 1A ÆNDRING AF ÅRSKORTBETINGELSER OG PRISER

TeeBox forbeholder sig retten til løbende at ændre årskortbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit årskort. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit årskort, bortfalder.

 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

 • Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra TeeBox’ forøgede omkostninger.

 • Det er nødvendigt for at sikre, at TeeBox overholder lovgivningen.

 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af

  årskortbetingelserne.

  Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag på vores hjemmeside.

  Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail og ved på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

  Såfremt du ikke ønsker at fornye dit årskort til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit årskort jævnfør opsigelsesvarslet i § 7.

  Du kan se, hvordan du kan opsige dit årskort i § 7.

§ 2 INDMELDELSE

Du kan købe et årskort til TeeBox via TeeBox’ hjemmeside. Dit årskort er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 7. I forbindelse med dit årskort anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale samt at du benytter funktionen ”Gem kort”, som kan findes i betalingsmodulet.

§ 3 ÅRSKORT
Du kan se oversigten over TeeBox’ forskellige og gældende årskort på vores prisside, og hvad

disse omfatter.

Herinde kan også tilkøbes corona-forsikring, som udløser et nyt årskort hvis TeeBox er nedlukket i mere end én sammenhængende måned.

§ 4 ÅRSKORT OG GENEREL ANVENDELSE

Ved tilmelding og betaling af årskort bliver du registreret i TeeBox’ system og i din pågældende klub, som TeeBox-årskortholder. Herfra kan du nyde fordelen af den reducerede timepris i den pågældende klub samt forskellige løbende tiltag for årskortholdere. Ved booking af tid modtager du en pinkode pr. mail eller SMS, som først kan bruges på datoen og tidspunktet for din booking, denne pinkode giver dig adgang til TeeBoxen.

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING TIL TURNERINGER

Med årskort i TeeBox kan du tilmelde dig forskellige turneringer gennem året, herunder også Herre- og Dameklubben. Til- og afmeldingen til turneringerne skal ske på TeeBox’ hjemmeside, igennem TrackMan eller igennem Golfbox appen.

Bemærk, at deltagelse i turneringer eller manglende korrekt afmelding fra en turnering kan være forbundet med betaling af et gebyr.

§ 6 BETALING

Ved bestilling og betaling af årskortet vælges den ønskede betalingsform, jf. betalingsbetingelser og aftalevilkår. Det er kun muligt at benytte sig af den månedlige betaling til årskort for golfklubbens almindelige medlemmer. Årskortet gælder fra den dato, hvor den pågældende golfklub har registreret at deres medlem har købt et TeeBox-årskort, og tildelt dem TeeBox- kategorien i Golfbox’ system.

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit årskort ved en betalingsserviceaftale, en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved købet af dit årskort opretter enten en betalingsservice- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige eller helårlige forpligtigelser i forbindelse med det købte årskort. Betalingsserviceaftaler og

betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Vi anbefaler at gøre brug af funktionen ”Gem kort”, som kan findes ved betalingen af årskortet, dette vil sikre at der sker rettidig betaling. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling.

§ 6B MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse. TeeBox opkræver rykkergebyr efter gældende lov jf. Gebyrloven.
Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har TeeBox ret til uden varsel at blokere dit årskort, så du ikke kan benytte TeeBox’ faciliteter. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har TeeBox ret til, uden varsel, at lukke dit årskort. Du kan ikke benytte TeeBox’ faciliteter, hvis dit årskort er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til TeeBox og fremvist dokumentation herfor.

TeeBox forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af TeeBox eller af TeeBox eksterne samarbejdspartnere.

§ 7 OPSIGELSE
For opsigelse af årskort gælder dansk rets almindelige regler med de tilpasninger der følger

af nærværende generelle årskortsbetingelser.

§ 7A OPSIGELSE ÅRSKORT

Årskort har en bindingsperiode på minimum 1 år, men kan opsiges til enhver tid indenfor denne periode, dog senest 2 uger inden udløb. Opsiges årskortet ikke senest 2 uger inden udløb fornyes dette automatisk, og bindingsperioden forlænges med 1 år. Opsigelsen skal ske via TeeBox hjemmeside eller via info@teebox.dk, hvor du skal oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato, klub og DGU-nr.

En opsigelse kan ske på følgende måder:

 • Via ”Selvbetjeningen” på TeeBox’ hjemmeside.

 • Via mail til info@teebox.dk

  En opsigelse er gældende fra den dag, TeeBox modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra TeeBox. Du skal som årskortholder bevise, at du har opsagt dit årskort, hvis der senere opstår tvivl om dette.

  TeeBox forbeholder sig retten til at opsige dit årskort med én måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et årskort til TeeBox har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, oprettelsen er sket. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du enten rette direkte henvendelse til TeeBox’ eller
udfylde fortrydelsesformularen, som du kan finde på vores hjemmeside. Du skal som årskortholder bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne årskortsoprettelser inden for 2 år. Fortrydelsesretten er kun gældende, så længe at man ikke har haft booket og benyttet TeeBox faciliteter.

§ 10 ORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på årskortbetingelserne eller ordensreglerne, kan TeeBox til enhver tid lukke dit årskort med øjeblikkelig virkning. TeeBox forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra TeeBox samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af årskortbetingelserne.

§ 10A PERSONSKADE

Al spil og træning sker på eget ansvar. TeeBox tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10B VÆRDIGENSTANDE

TeeBox anbefaler at man ikke fralægger sig genstande af værdi under sit ophold i TeeBoxen. TeeBox bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 10C REFUNDERING FRA TEEBOX

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som årskortholder har penge til gode hos TeeBox. TeeBox vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede årskort, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit årskort ophører. Hvis dit årskort er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til TeeBox via mail på info@teebox.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 10D FORCE MAJEURE

TeeBox ikke ansvarlig for manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er TeeBox fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser. er fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser så længe en force majeure situation foreligger.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse årskortbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.

Modtag nyheder og skarpe tilbud

Kontakt

 • Teebox A/S
 • Roholmsvej 8, 2620 Albertslund
 • info@teebox.dk
 • SUPPORT: 53563988 (05:00 - 00:00)
 • TLF: 30207589. (Hverdage: 08:00 - 17:00)
 • CVR: 41373989